iBread KI-028B white

Toaster in a modern white design

iBread KI-028A white

Toaster in a modern white design

iBread KI-028B black

Toaster in modern black design

iBread KI-028A black

Toaster in modern black design